Tags

Hôm qua ròm có viết bài  Thêm trang hay sửa tên trang vào banner   hôm nay ròm viết thêm vụ tạo thêm trang con (sub-page).  Ví dụ blog của ròm có trang tên là Tú và Đăng, đó là trang chính (parent page), muốn tạo thêm 2 trang nhỏ dành riêng cho Tú, và Đăng mỗi đứa 1 trang.  Bạn vẫn phải vào   DashboardAdd New page

Bạn vẫn add tên mới như bình thường, chẳng hạn ròm add “Trang của Tú”.

Bên phải nó có phần Page Attribute, bấm bấm cho trang chính hiện lên, trang chính trong này là “Tú và Đăng” , sau đó bạn mới bấm Public.

Sau khi public bài thì trang chính, và hai trang phụ hiện ra như sau

Hy vọng bài viết cho các bạn trang trí thêm blog

 

Advertisements